Finančni podatki

Kjučni podatki iz letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2016

Družba Primorski skladi je v letu 2016 realizirala poslovne prihodke v višini 837,6 tisoč EUR, ki so bili v primerjavi z letom 2015 nižji za 9,9 %. Poslovni izid iz poslovanja v višini 113,0 tisoč EUR je predstavljal 52 % poslovnega izida iz poslovanja za leto 2015. Poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 724,6 tisoč EUR in so bili v primerjavi z letom 2015 višji za 1,8 %. Finančni prihodki so presegli finančne odhodke in so pozitivno vplivali na poslovni izid obračunskega obdobja. Finančni prihodki so bili  realizirani v višini 53,3 tisoč EUR in so bili za 36 % višji kot v letu 2015. Finančni odhodki so bili realizirani v višini 11,5 tisoč EUR, v primerjavi z letom 2015 so bili nižji za 70,3 %. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil realiziran v višini 131,4 tisoč EUR in je bil v primerjavi z letom 2015 nižji za 29,7 %. 

Finančne naložbe družbe so se v primerjavi s predhodnim letom povečale. Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo pretežni del sredstev družbe, so se povečale iz 3.035,4 tisoč EUR v letu 2015 na 3.087,0 tisoč EUR oziroma za 1,7 % ob koncu leta 2016. Zaradi višjega izplačila dividend se je kapital družbe, ki predstavlja večino obveznosti do virov sredstev, zmanjšal za 4,3 %, iz 3.599,0 tisoč EUR na začetku leta na 3,444,1 tisoč EUR na koncu leta. Bilančna vsota se je zmanjšala za 3,0 %, iz 3.785,1 tisoč EUR na 3.670,8 tisoč EUR. V skladu z veljavno zakonodajo družba razpolaga z ustrezno višino kapitala glede na storitve, ki jih upravlja in premoženje v upravljanju ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev.

Poslovni izid za leto 2016 v 000 EUR

Postavka Doseženo 2016
Čisti prihodki iz prodaje 838
Stroški materiala in storitev -195
Stroški dela -490
Amortizacija -37
Drugi poslovni odhodki -3
Poslovni izid iz poslovanja 113
Finančni prihodki 53
Finančni odhodki -12
Poslovni izid iz rednega delovanja 154
Davek iz dobička iz rednega delovanja  -23
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 131


Poročila o poslovanju družbe

Letno poročilo - 2016 (1.617 KB)

Letno poročilo - 2015 (1.097 KB)

Letno poročilo - 2014 (1.164 KB)

Letno poročilo - 2013 (988 KB)

Letno poročilo - 2012 (1.432 KB)

Letno poročilo - 2011 (669 KB)

Letno poročilo - 2010 (606 KB)

Letno poročilo - 2009 (526 KB)

Letno poročilo - 2008 (1.916 KB)

Letno poročilo - 2007 (3.664 KB)

Letno poročilo - 2006 (297 KB)