Kako pristopiti?

Vsak vlagatelj se pred prvim vplačilom v podsklad seznani z vsebino Prospekta Krovnega sklada PSP z vključenimi pravili upravljanja ter izpolni pristopno izjavo. Fizična oseba (tudi če je zakoniti zastopnik fizične osebe) izpolni še vse potrebne obrazce kot jih narekujejo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o davčnem postopku.

K varčevanju v PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov pristopite tako, da se osebno oglasite na vpisnih mestih, ki po pooblastilu Primorskih skladov sprejemajo pristopne izjave. Na vpisnem mestu bodo opravili zakonsko predpisano identifikacijo ter izpolnili vašo pristopno izjavo. Ob pristopu v podsklad se lahko odločite za občasna nakazila ali za redna mesečna nakazila:

Ob podpisu pristopne izjave potrebujete naslednje dokumente:

Fizične osebe

  • Veljaven osebni dokument,
  • Davčno številko,
  • Številko transakcijskega računa.

Pravne osebe

  • Izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
  • Identifikacijsko številko pravne osebe,
  • Matično številko pravne osebe,
  • Številko transakcijskega računa pravne osebe,
  • Osebni dokument zakonitega zastopnika,
  • Davčno številko zakonitega zastopnika.

Obrazci >>