Obvestilo o dovoljenju za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za posebna vzajemna sklada PIKA in ŽIVA

/ Javne objave

Na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, družba PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper , obvešča javnost, da je dne 22.04.2005 prejela naslednji odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev, za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev z Banko Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, za račun:

- Obvezniškega vzajemnega sklada PIKA, Pristaniška 12, Koper, št. odločbe Agencije 83A/8/AG/04-(249), 54/8/AG/04, 74/8/AG/04 in 79/28/AG/04, z dne 19.04.2005;
- Delniškega vzajemnega sklada ŽIVA, Pristaniška 12, Koper, št. odločbe Agencije 83A/21/AG/04-(248), 54/21/AG/04, 74/21/AG/04 in 79/27/AG/04, z dne 19.04.2005.

Koper, 25.04.2005                                                       


Uprava družbe                         
Primorski skladi, d.d., Koper
Nazaj na arhiv