17. skupščina delničarjev družbe Modra linija, d.d., Koper

/ Javne objave

Na podlagi 10.3.2. točke statuta družbe MODRA LINIJA, delniška investicijska družba, d.d., Koper, Pristaniška 12, sklicuje direktor

17. SKUPŠÈINO DELNIÈARJEV DRUŽBE MODRA LINIJA, d.d., KOPER,

ki bo v sredo, 15.06.2005, ob 12.00. uri v sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d., Koper, na Pristaniški ulici 12, Koper, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
2. Obravnava letnega poročila za leto 2004 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
5. Sprejem sklepa o preoblikovanju Modre linije, d.d., Koper v vzajemni sklad.

Predlogi sklepov:

Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov Tatjano Cepak in Katjo Gaberšček. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Mojca Tavčar - Pasar.

Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2004.

Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2004 se v višini 4.492.000,00 SIT nameni za izplačilo nagrade direktorju in nadzornemu svetu investicijske družbe, preostanek v višini 303.123.469,55 SIT pa ostane nerazporejen.

Ad 4) Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2005 se določi revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Kolikor revizorska hiša bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

Ad 5) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
1. Skupščina glede na Pravila upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki jih je sprejela uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper dne 03.05.2005 in ki so priložena gradivu k tej točki dnevnega reda, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper v vzajemni sklad, navedeni v 2. in 3. točki 1. odstavka 192. člena ZISDU-1.
2. Delniška investicijska družba Modra linija, d.d., Koper se preoblikuje iz investicijske družbe v vzajemni sklad.
3. Ime vzajemnega sklada je: Delniški vzajemni sklad Modra linija.
4. V posledici preoblikovanja po sklepih, sprejetih pod to 5. točko dnevnega reda, Modra linija, delniška investicijska družba, d.d., Koper preneha brez posebnega postopka likvidacije z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.
5. Preoblikovanje Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper v vzajemni sklad se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper v sodni register, na Delniški vzajemni sklad Modra linija, ki ga je oblikovala družba za upravljanje Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper.
6. Znesek čistega poslovnega izida posebne investicijske družbe Modra linija, delniška investicijska družba, d.d., Koper, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih družbe, izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 7 teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 9 teh sklepov.
7. Vsak posamezni delničar Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper, ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper po stanju na dan vpisa izbrisa v sodni register.
8. Skupščina se seznanja s Pravili upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki jih je dne 03.05.2005 sprejela uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper ter s tem, da bo za Delniški vzajemni sklad Modra linija, skrbniške storitve opravljala Banka Koper, d.d., Koper.
9. V skladu s točko 7 teh sklepov bo družba za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, izdala upravičencem investicijske kupone Delniškega vzajemnega sklada Modra linija v roku osmih dni po vpisu prenehanja Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper, v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov Delniškega vzajemnega sklada Modra linija se posredujejo vsem imetnikom v skladu s Pravili upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija.
10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba za upravljanje Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, pridobi vsa po ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem in poslovanjem Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ter ko se v skladu s točko 5 teh sklepov celotno premoženje Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper, skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na Delniški vzajemni sklad Modra linija.
11. Skupščina pooblašča družbo za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, da če bi bilo to potrebno, na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper, v vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod to 5. točko dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe.

Vpogled v gradiva Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v prostorih družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.

Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi dne 10.06.2005.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisne najave prispejo v družbo vsaj tri dni pred sejo.

Koper, 13.05.2005                                  Modra linija, d.d., Koper 
                                                        Direktor 
                                                        Mirko Pavšič, l.r.Dne 13.05.2005 je sklic objavljen v Financah, v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletnih straneh družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si .

Nazaj na arhiv