Povzetek nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju v letu 2006 Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, Pristaniška 12, 6000 Koper