Sklic 15. redne seje skupščine družbe Primorski skladi, d.d., Koper

/ Javne objaveNa podlagi določil točke 11.2. Statuta družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje

15. redno sejo skupščine delničarjev družbe Primorski skladi, d.d., Koper,

ki bo v petek, 20.10.2006 v sejni sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: Èlanom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto 2005.

3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička.

Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe v znesku 593.096.351,87 SIT na dan 31.12.2005 se uporabi na naslednji način:
1. 39.603.250,00 SIT se nameni za izplačilo dividend. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na dan 20.10.2006. Dividende se izplačajo do 30.11.2006.
2. 553.493.101,87 SIT ostane nerazporejeno.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2006.

Predlog sklepa:
Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2006 se določi revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. V kolikor revizijska družba bistveno spremeni dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

5. Sprejem sprememb Statuta družbe.

Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

6. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave.

Predlog sklepa:
Skupščina družbe na podlagi 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave, ter uskladi besedilo Statuta družbe.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, predlagane spremembe Statuta družbe, letno poročilo o poslovanju v letu 2005, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta so na vpogled na sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.

Uprava družbe                          Predsednik nadzornega sveta
Dušan Jereb l.r.                         Žarko Ždralič l.r.
Jasna Baæac l.r.

Nazaj na arhiv