Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

/ Javne objave

V skladu s 103. členom ZISDU-1, Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter v skladu s pravili upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija in PS OPTIMA-sklada skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 4.1.2007 sprejela sklep, da se v času trajanja posebne marketinške akcije, od dneva objave tega obvestila do vključno 3.4.2007, pri enkratnih vplačilih v Delniški vzajemni sklad Modra linija in PS OPTIMA-sklad skladov vstopni stroški ne bodo zaračunavali.

Od dneva objave v časopisu Delo in Finance, bo to obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Koper, 4.1.2007                                           Uprava družbe

Nazaj na arhiv