Sklenitev prodajne pogodbe

/ Javne objave

Na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, družba PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper , obvešča javnost, da je dne 18.01.2007 z družbo Orbico, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, sklenila prodajno pogodbo v imenu in za račun Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, za prodajo 251.324 delnic družbe Emona Obala, d.d., Koper in Delniškega vzajemnega sklada Živa, za prodajo 15.691 delnic družbe Emona Obala, d.d., Koper, po ceni 7,50 EUR za delnico.

Obvestilo je objavljeno v Delu, v Financah ter na spletni strani družbe www.primorski-skladi.si.

Koper, 19.01.2007                                          Uprava družbe

Nazaj na arhiv