Sklic 17. skupščine družbe Primorski skladi, d.d., Koper

/ Javne objave

Na podlagi določil točke 11.2. Statuta družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje

17. redno sejo skupščine delničarjev družbe Primorski skladi, d.d., Koper,

ki bo v petek, 15.06.2007, v sejni sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:

Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti. Predlog sklepa št. 1: Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Žarko Ždralič in dve preštevalki glasov, Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Na seji skupščine bo prisostvovala notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2006, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2006.

Predlog sklepa št. 2:
Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2006.

Odločitev o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa št. 3: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31.12.2006 v višini 676.130.186,34 SIT ( 2.821.441,27 EUR ) uporabi za naslednje namene:
- 396.032,50 EUR se nameni za izplačilo dividend ( 2,50 EUR na delnico) . Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na dan 18.06.2007. Dividende se izplačajo najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini.
- 2.425.408,77 EUR ostane nerazporejeno.

4. Imenovanje revizorja za leto 2007.

Predlog sklepa št. 4: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. V kolikor revizijska družba bistveno spremeni dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.


Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.

Uprava družbe                                Predsednik nadzornega sveta
Dušan Jereb l.r.                              Žarko Ždralič l.r.
Jasna Baæac l.r.Utemeljitev predloga sklepa k 2. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava skupaj s poročilom revizorja, do katerega je zavzel pozitivno stališče ter brez pripomb potrdil letno poročilo. Sprejeto revidirano letno poročilo za poslovno leto 2006 pa utemeljuje podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Utemeljitev predloga sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Predlagana delitev je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička.

Utemeljitev predloga sklepa k 4. točki dnevnega reda:

Družba KPMG Slovenija, d.o.o. je bila prvič imenovana na skupščini družbe za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004. Omenjena družba revidira tudi poslovanje vzajemnih skladov v upravljanju družbe za upravljanje.

Nazaj na arhiv