Sporočilo za javnost

/ Javne objave

PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, ki upravljamo Krovni sklad PSP s podskladi PSP PIKA - obvezniški, PSP ŽIVA -delniški, PSP MODRA LINIJA - delniški in  PSP OPTIMA - sklad skladov, na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, objavljamo naslednje:

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z Odredbo z dne 11.05.2009 družbi za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper (v nadaljevanju: Družba) odredila odpravo naslednjih lažjih kršitev:

Kršitve 3. odstavka 7. člena Sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Ur.l. RS št. 107/07, v nadaljevanju: Sklep) in zagotovitev funkcionalne ločenosti poslovnih prostorov Družbe od drugih družb; Kršitve 5. odstavka 7. člena Sklepa in zagotavljanje transparentnega in dokumentiranega procesa sprejemanja poslovnih odločitev; Kršitve 4. odstavka 8. člena Sklepa in vzpostavitev interne strukture limitov za izpostavljenosti merljivim tveganjem s pisno opredelitvijo višine zneskov, do katerih imajo upravljalci investicijskih skladov pravico sklepati posle s premoženjem slednjih; Kršitve 8. točke 2. odstavka 9. člena Sklepa in zagotavljanje shranjevanja ključnih podatkov in programske opreme na primerni dislocirani lokaciji; Kršitve 110. člena v zvezi s 1. odstavkom 109. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in zagotovitev učinkovitega varovanja zaupnih podatkov in zaščite pred morebitnimi zlorabami; kršitve 1. odstavka 11. člena Sklepa in vzpostavitev sistema ter zagotovitev dejanskega delovanja notranjih kontrol; Kršitve 20. člena Sklepa in zagotovitev delovanja Družbe v pogojih hudih motenj poslovanja.

Navedene kršitve je Družba dolžna odpraviti in predložiti pisno poročilo o odpravi kršitev v roku 2 mesecev od dokončnosti Odredbe.
Pravnomočnost odredbe: dne 22.6.2009.

Od dneva objave v časopisu Primorske novice bo to obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Uprava družbe za upravljanje
Primorski skladi, d.d., Koper

Nazaj na arhiv