Podaljšanje mandata predsedniku uprave družbe Primorski skladi, d.d., Koper

/ Javne objave

Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper, na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, obveščajo, da je nadzorni svet družbe Primorski skladi, d.d., Koper, na svoji seji, dne 2.3.2010, ponovno imenoval g. Dušana Jereb, univ. dipl. ekon., za predsednika uprave družbe za naslednji mandat petih let. G. Dušanu Jereb prične mandat teči z dnevom izteka dosedanjega mandata, to je 01.05.2010.

Od dneva objave v časopisu Primorske novice, bo obvestilo tudi na spletni strani družbe www.primorski-skladi.si.

Koper, 3.3.2010                                                                    Uprava družbe

 

Nazaj na arhiv