Sporočilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2011 za Krovni sklad PSP s podskladi

/ Javne objave

Mesto objave: Primorske novice; http://www.primorski-skladi.si/ 
Datum objave:
30.4.2012

PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, objavljajo na podlagi 102. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in 4. člena Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada:

SPOROČILO O OBJAVI POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011 ZA KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI.

Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2011 za Krovni sklad PSP ter podsklade: PSP PIKA – obvezniški, PSP ŽIVA – delniški, PSP MODRA LINIJA –  delniški in PSP OPTIMA – sklad skladov je objavljen na spletni strani družbe www.primorski-skladi.si. Povzetek ter celotno Letno poročilo za leto 2011 sta brezplačno na voljo na sedežu družbe za upravljanje in pri osebah, ki po pooblastilu družbe za upravljanje tržijo investicijske kupone podskladov.
    
Koper, 25.4.2012                                 Uprava družbe Primorski skladi, d.d., Koper

Nazaj na arhiv