Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada PSP

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 14.9.2012
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

Na podlagi 260. člena ZISDU-2 (Ur. list RS št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. list RS št. 33/12)  PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper obveščajo javnost o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada PSP. Spremembe pravil upravljanja Krovnega sklada PSP se nanašajo na skupni del pravil upravljanja in na pravila upravljanja za posamezne podsklade krovnega sklada.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad:
PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, matična številka: 5822629

Ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo:
Krovni sklad PSP s podskladi PSP PIKA – obvezniški, PSP ŽIVA - delniški,  PSP MODRA LINIJA – delniški in PSP OPTIMA – sklad skladov

Datum pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja: 14.9.2012

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja: 15.10.2012

Dostopnost spremenjenih pravil upravljanja:
Besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja bo vlagateljem dostopno na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si od 14.9.2012 dalje.


Koper, 14.9.2012                                     Primorski skladi, d.d., Koper, Uprava

Nazaj na arhiv