Obvestilo o spremembi v upravi družbe

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 2.1.2013
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

 Na podlagi določil 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2; Ur. l. RS št. 77/11, 10/12 – ZPre-1Cin 55/12) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS št. 33/12), družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper, obvešča javnost,

- da je na podlagi sklepa nadzornega sveta, sprejetega dne 8.11.2012, z dnem 30.12.2012 članici uprave Jasni Baćac prenehalo delovno razmerje in mandat.

Z 31.12.2012 upravo družbe zastopata in predstavljata Dušan Jereb, predsednik uprave, in Lučo Benčić, član uprave.

Koper, 2.1.2013                                                                             Uprava družbe

Nazaj na arhiv