Javno vabilo k oddaji ponudb za odkup delnic

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 3.4.2014
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si
.
 

Družba Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, ki jo zastopata predsednik uprave Dušan Jereb in član uprave Lučo Benčić, v svojem imenu in za račun PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov, objavlja naslednje

JAVNO VABILO K ODDAJI PONUDB ZA ODKUP DELNIC

1. PREDMET VABILA K ODDAJI PONUDB:

Primorski skladi, d.d., Koper,  v svojem imenu in za račun PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov, objavlja vabilo k oddaji ponudb, ki se nanaša na prodajo delnic vzajemnega sklada PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov.

Predmet prodaje so spodaj navedeni paketi delnic, delno ali v celoti:

- 1.744 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Aero, d.d. (kratka oznaka AECG),

- 50.000 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, d.d. (kratka oznaka EMAG),

- 3.501 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Terme Topolšica, d.d. (kratka oznaka TTOG),

- 400.000 prednostnih imenskih delnic družbe KB1909 Societa per Azioni – Delniška družba (kratka oznaka KBGN).

 2. POGOJI VABILA K ODDAJI PONUDB

Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente:

Ponudnik: firmo, sedež in kontaktne podatke osebe oz. ime in priimek in naslov osebe, ki daje ponudbo      Predmet prodaje: naziv izdajatelja iz točke 1 tega vabila, na katerega se ponudba nanaša Število in cena za delnico: navedbo količine delnic in cene za delnico Način in rok plačila:  denarna in papirna poravnava se izvede sočasno; rok plačila: do 15 dni po sklenitvi pogodbe Stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške, ki nastanejo v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom  lastninske pravice na predmetu prodaje Rok veljavnosti ponudbe: do vključno 18.4.2014

Ponudbe posredujte na naslov: Primorski skladi, d.d., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper s pripisom »JAVNO VABILO – NE ODPIRAJ«.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež družbe Primorski skladi, d.d., Koper najkasneje do 18.4.2014.

Primorski skladi, d.d., Koper bodo posamezno ponudbo sprejeli po lastnem preudarku.

Vabilo k oddaji ponudb ne predstavlja nikakršne zaveze s strani družbe Primorski skladi, d.d., Koper. Družba Primorski skladi, d.d., Koper izjavlja, da na podlagi izdanega vabila k oddaji ponudb ni zavezana k sprejetju, upoštevanju, nadaljnjem pogajanju ali sklenitvi morebitne pogodbe s katerimkoli ponudnikom.

V Kopru, 3.4.2014

Primorski skladi, d.d., Koper
Uprava družbe


Nazaj na arhiv