OBJAVA INFORMACIJE O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA PSP

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 29.3.2018
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte
primorski-skladi@primorski-skladi.si.

Na podlagi 253. člena ZISDU-3 (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, obveščajo javnost o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada PSP. Spremembe pravil upravljanja Krovnega sklada PSP se nanašajo na skupni del pravil upravljanja in na pravila upravljanja za posamezne podsklade krovnega sklada. 

Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja krovni sklad s podskladi:
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper

Ime krovnega sklada in ime podsklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo:
Krovni sklad PSP; podsklad PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad,  PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja: 26.3.2018

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja:
Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z iztekom enega meseca od objave obvestila o spremembah in dopolnitvah pravil upravljanja, to je dne 30.4.2018. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila upravljanja.

Dostopnost spremenjenih pravil upravljanja:
Na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si bo od dne 29.3.2018 vlagateljem dostopno besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja.

Koper, 29.3.2018

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper
Uprava družbe

 

                                                  

Nazaj na arhiv