INFORMACIJA O PREOBLIKOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD V PODSKLAD FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA

/ Javne objave

Mesto objave:  https://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 19.2.2019
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Na podlagi tretjega odstavka 317. člena in v zvezi z drugim odstavkom 315. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZISDU-3) ter na podlagi Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju: družba), objavlja

INFORMACIJO O PREOBLIKOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD V PODSKLAD FT QUANT, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA

Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, ki je predmet preoblikovanja:
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada: 11.2.2019

Ime krovnega sklada in ime vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja ter ime njemu ekvivalentnega podsklada krovnega sklada:
Krovni sklad: Krovni sklad PSP
Vzajemni sklad: FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
Ekvivalentni podsklad krovnega sklada: FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

Razlog za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada:
Družba za upravljanje Primorski skladi je vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad prevzela v upravljanje od družbe Numerica Partnerji DZU d.o.o.. Z namenom doseganja optimalnejšega poslovanja družbe za upravljanje in ugodnejše davčne obravnave vlagateljev (fizičnih oseb) je uprava družbe za upravljanje, dne 21.12.2018, sprejela sklep o preoblikovanju vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad obstoječega krovnega sklada Krovni sklad PSP. Vlagateljem preoblikovanega vzajemnega sklada bo s tem dana možnost prehajanja med petimi podskladi Krovnega sklada PSP z odlogom ugotavljanja davčnih obveznosti.

Datum uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada:
Pravila upravljanja Krovnega sklada PSP začnejo veljati dne 20.3.2019. S tem dnem se šteje, da je vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad preoblikovan v njegov podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad pa bodo postali imetniki investicijskih kuponov podsklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad.

Opozorilo:
Preoblikovanje vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad Krovnega sklada PSP ne bo v nobenem primeru  vplivalo na vrednost enot premoženja vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad oziroma podsklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad oziroma podsklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad.

Opis bistvenih lastnosti krovnega sklada in pojasnilo o razlikah:
Bistvena lastnost krovnega sklada je, da je sestavljen iz več podskladov. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni sklad PSP bo, po izvedenem preoblikovanju in vključitvi vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, sestavljen iz 5 podskladov.

Vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ki se preoblikuje v podsklad Krovnega sklada PSP, ohranja dosedanjo naložbeno politiko in stopnjo tveganja. Zaradi zamenjave skrbnika premoženja se mu zniža skrbniška provizija, kar pomeni nižje stroške za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ter zamenja transakcijski račun.

S preoblikovanjem vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v podsklad Krovnega sklada PSP bodo lahko imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki so fizične osebe, izkoristili možnost prilagajanja tržnim razmeram s pomočjo prehajanja v druge podsklade Krovnega sklada PSP, pri čemer bodo lahko uveljavljali odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov.

Opozorilo:
Prospekt Krovnega sklada PSP z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov in druge informacije o Krovnem skladu PSP, o podskladih in o preoblikovanju vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v podsklad Krovnega sklada PSP, so vlagateljem na voljo na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si.

Družba bo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v krovni sklad, na njihovo zahtevo posredovala navedene dokumente brezplačno tudi v tiskani obliki.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije tudi na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Koper, 19.2.2019

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe

 

Nazaj na arhiv