OBVESTILO O SKLENITVI ANEKSA K POGODBI O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA KROVNI SKLAD PSP

/ Javne objave

Mesto objave:  https://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 25.2.2019
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju: družba), na podlagi določil 214. člena ZISDU-3 (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednjo informacijo:

Na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40221-1/2019-4 z dne 6.2.2019, je družba dne 25.2.2019 z Banko Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, sklenila Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za Krovni sklad PSP (v nadaljevanju: aneks). Aneks se začne uporabljati z dnem uveljavitve spremenjenega Prospekta Krovnega sklada PSP z vključenimi pravili upravljanja zaradi vključitve vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v Krovni sklad PSP, to je dne 20.3.2019.

Z dnem začetka uporabe aneksa preneha veljati Pogodba o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad, z dne 18.7.2018.

Koper, 25.2.2019                                 

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe

Nazaj na arhiv