O vzajemnih skladih

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad (pogosto ga označimo tudi s kratico VS) je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravljajo naložbeni strokovnjaki družbe za upravljanje.

Pravne in fizične osebe naložijo svoj denar na račun vzajemnega sklada. S tako zbranim denarjem se na trgu kapitala kupujejo različni vrednostni papirji: domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in drugi vrednostni papirji.

Zakaj varčevati v vzajemnih skladih?

Na voljo imate številne možnosti varčevanja, a v praksi se je izkazalo, da je varčevanje v vzajemnih skladih na dolgi rok najperspektivnejši izbor. Donos vzajemnih skladov je praviloma zelo visok, nizko pa je tudi tveganje, saj vzajemni skladi vložena sredstva razpršijo.

Vzroke za varčevanje v vzajemnih skladih lahko strnemo v sledeče točke:

 • Varčevanje v bankah prinaša čedalje manjši donos.
 • Sredstva, naložena v vzajemni sklad, so lahko zelo donosna.
 • Sredstva niso vezana, zato lahko pridete do njih kadarkoli.
 • Vlagatelj varčuje po svojih zmožnostih, saj najnižja vloga ni določena.
 • Z nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, neodvisnih revizorjev in banke skrbnice je dobro poskrbljeno za varnost premoženja.

Kako varčevati v vzajemnih skladih?

Varčevanje v vzajemnih skladih je dolgoročne narave. Največja napaka vlagateljev je prav ta, da ob padcih tečajev vrednostnih papirjev izstopijo iz sklada, tečaji pa potem ponovno zrastejo. Varčevanje seveda ni omejeno le na en vzajemni sklad, svoja sredstva lahko razpršite med več skladov z različnimi naložbenimi politikami.

Pri vašem varčevanju gre lahko za:

Varčevanje je lahko povezano z zavarovanjem. V sodelovanju z Zavarovalnico Sava d.d. pa lahko vlagatelji svoja sredstva posredno naložijo v podsklada PSP PIKA in PSP ŽIVA. Kombinacija z življenjskim zavarovanjem pri Zavarovalnici Sava d.d. je poimenovana Naložbeno življenjsko zavarovanje.

Več informacij:

Kako je poskrbljeno za varnost?

Sredstva, naložena v vzajemni sklad, so varna.

 • Naložena so v različne naložbe in prav razpršitev v različne vrednostne papirje povečuje njihovo varnost.
 • Varnost vaše naložbe zagotavlja tudi nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev, banka skrbnica vzajemnega sklada ter neodvisni revizorji.

Vzajemni skladi za pravne osebe

Za nalaganje srednjeročnih ali dolgoročnih finančnih presežkov so vzajemni skladi zelo zanimiva opcija za pravne osebe in podjetnike.

Glavne prednosti tovrstnega varčevanja:

 • davčni vidik: obdavčitev za dobo, krajšo od treh let, je ugodnejša kot pri fizičnih osebah,
 • enostavnost poslovanja in dokumentacije (v primerjavi z vrednostnimi papirji),
 • sredstva so visoko likvidna (niso vezana kot pri bančnih depozitih), vrednost je enostavno izračunljiva,
 • varnost naložbe.

Vabimo vas, da nas pokličete na naš sedež ali se oglasite na najbližjem vpisnem mestu in se s svetovalcem pogovorite o možnostih vaše naložbe.

Vzajemni skladi za fizične osebe

Varčevanje v vzajemnih skladih je za fizične osebe predvsem na dolgi rok zelo primerna oblika naložbe, še posebej v primerjavi z bančnim varčevanjem.

Cilji varčevanja so lahko zelo različni. Največkrat posamezniki varčujejo za:

 • nakup avtomobila ali drugih večjih dobrin,
 • financiranje stanovanja, vikenda ali druge nepremičnine,
 • štipendijo/izobrazbo otrok ali vnukov.

Varčevanje v naših vzajemnih skladih lahko združite tudi z življenjskim zavarovanjem. Ker smo v zadnjem času priče spremembam pokojninskega sistema, je zelo aktualno varčevanje za dodatno pokojnino, ki nam bo omogočilo višji standard tudi v pokoju. Zaradi relativne varnosti so vzajemni skladi zelo primerna možnost za tovrstno varčevanje.

Seveda je lahko vaš cilj tudi zgolj varno oplemenitenje vašega denarja.

Ena glavnih prednosti varčevanja v vzajemnih skladih je dejstvo, da sredstva niso vezana kot pri bančnih depozitih. Ko potrebujete denar, je v nekaj dneh na vašem računu. Z informativnim izračunom lahko kadarkoli preverite, kolikšno je vaše premoženje, naloženo v vzajemnih skladih.

Vabimo vas, da si ogledate še:

Metodologija izračuna

Metodologija izračuna podatkov, navedenih v mesečnem poročilu investicijskih skladov v upravljanju družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper

Grafikon v obliki lomljene črte prikazuje gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) investicijskega sklada v obdobju zadnjih 36 mesecev poslovanja investicijskega sklada oziroma v primeru, ko investicijski sklad posluje manj kot 36 mesecev, gibanje vrednosti enote premoženja investicijskega sklada v obdobju od oblikovanja investicijskega sklada do zadnjega obračunskega dneva preteklega meseca.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa se izračunava mesečno v skladu z metodologijo  določeno v Priporočilih EFAMA  (CESR) glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1.7.2010).

Podatki o kumulativni donosnosti naložbe v investicijske kupone investicijskega sklada so izkazani za obdobje zadnjih 12, 36 in 60 mesecev. Podatki so navedeni v odstotkih na dve decimalni mesti natančno.

Kumulativni donosi za posamezen investicijski sklad so izračunani kot sprememba vrednosti enote premoženja (VEP), in sicer med njeno vrednostjo na zadnji obračunski dan meseca, za katerega je poročilo pripravljeno (t), in njeno vrednostjo na zadnji obračunski dan meseca na začetku ustreznega obdobja (t-n).

pri čemer je:

 • n - ustrezno obdobje (1 mesec, 12 mesecev, 36 mesecev, 60 mesecev, od začetka leta, od ustanovitve dalje)
 • Dn - pretekla donosnost ustreznega obdobja
 • t - zadnji obračunski dan v mesecu

Deset največjih naložb investicijskega sklada je izkazanih po stanju na zadnji obračunski dan meseca, ki je od meseca objave oddaljen največ tri mesece (npr. podatek na zadnji obračunski dan meseca januarja se objavi v mesečnem poročilu izdanem meseca maja). Podatek obsega oznako naložbe ter delež naložbe v odstotku od vseh sredstev investicijskega sklada. Ob tem je naveden tudi obračunski dan (dd.mm.llll), na katerega se navedeni podatki nanašajo. Podatek se prvič navaja v mesečnem poročilu, ki sledi 10. mesecu poslovanja podsklada.

Sestava naložb investicijskih skladov je izkazana po stanju na zadnji obračunski dan preteklega meseca. Sestava naložb je izražena v obliki histograma, pri čemer posamezni stolpec predstavlja delež določenega segmenta naložb v čisti vrednosti sredstev. Histogram prikazujejo sestavo naložb posameznega investicijskega sklada po kriteriju, ki je glede na njegovo specifično naložbeno usmeritev zanj najbolj reprezentativen:

PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa

 • Struktura premoženja po vrsti naložb podsklada
 • Struktura naložb po panogah 
 • Struktura naložb v obveznice po zapadlosti 

PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA - delniški sklad

 • Struktura premoženja po vrsti naložb podsklada
 • Struktura naložb po panogah
 • Struktura naložb po regijah

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

 • Struktura premoženja po vrsti naložb podsklada
 • Struktura naložb po panogah
 • Struktura naložb po regijah

FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad; LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad

 • Struktura premoženja po vrsti naložb vzajemnega sklada
 • Struktura naložb po panogah
 • Struktura naložb po državah

Pri izračunu sestave naložb se prikazujejo samo naložbe, ostala sredstva so izvzeta iz prikaza. Vsota odstotkov je posledično lahko tudi večja ali manjša od 100 odstotkov.