Plačevanje

Direktna obremenitev SEPA

Ob pristopu k posameznemu podskladu ali vzajemnemu skladu se lahko hkrati odločite za redna mesečna nakazila v podsklad ali vzajemni sklad. Na vpisnem mestu podpišete soglasje za direktno obremenitev SEPA, zato obisk banke ni potreben.

Namenjena je vlagatelju, ki se odloči za fiksna redna mesečna nakazila v izbrani sklad. Za direktno obremenitev se lahko odloči v okviru rednega varčevanja ali izven varčevalnega načrta, le da gre za redna mesečna nakazila na določen dan v mesecu (18. v mesecu).

Prednosti za vlagatelja so:

  • nižji stroški kot pri plačevanju s položnico;
  • prihranek časa, ker mi poskrbimo za izvršitev nakazila iz vašega bančnega računa v izbrani podsklad ali vzajemni sklad;
  • vse potrebno uredite na vpisnem mestu ob pristopu v izbrani podsklad ali vzajemni sklad, obisk banke ni potreben.

Pristop k direktnim obremenitvam SEPA

Vlagatelj, ki se odloči za redna mesečna nakazila v izbrani podsklad ali vzajemni sklad, se lahko zglasi na vpisnem mestu ali na sedežu družbe Primorski skladi, kjer bomo uredili vse potrebno; lahko pa sami izpolnite obrazec soglasje za direktno obremenitev SEPA, ki ga podpisanega oddate na pošti na naslov Primorski skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper.

Ukinitev direktnih obremenitev SEPA

Za preklic direktne obremenitve SEPA, ko ne želite več varčevati, izpolnite obrazec soglasje za direktno obremenitev SEPA, kjer označite, da gre za ukinitev, ter nam podpisani, originalni, izvod obrazca pošljite na naslov Primorskih skladov, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper, ali pa se enostavno zglasite na enem od vpisnih mest, kjer vam bodo izpolnili vse potrebno za ukinitev.

Vlagatelj lahko spreminja znesek vplačila tako, da nam pošlje podpisan obrazec soglasje za direktno obremenitev SEPA z navedbo spremembe po pošti ali faxu (05 66 33 131).

Obrazci:

Več informacij:

Redni mesečni odtegljaji

Brez vstopnih stroškov za redna mesečna vplačila v podsklade ob pristopu na sedežu družbe

Vlagatelji v podsklade Krovnega sklada PSP so oproščeni plačila vstopnih stroškov za redna mesečna vplačila v podsklade, če izpolnijo naslednje pogoje:

  • pristopijo k podskladom na sedežu DZU, Pristaniška 12, Koper;
  • podpišejo pooblastilo za izvajanje odtegljaja pri izplačilu osebnih dohodkov;
  • pooblastilo potrdi podjetje, kjer je vlagatelj zaposlen,
  • vplačajo najmanj znesek 20 EUR mesečno.

Več informacij:

Redno letno varčevanje

Vlagatelj se lahko odloči za večletno periodično vplačevanje enakih zneskov (mesečno, trimesečno, letno) v podskladih PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov ali PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov. Obroki se za celotno varčevalno dobo vplačujejo v enakih zneskih.

Po preteku prvega varčevalnega leta lahko stranka za vsako nadaljnje leto poveča vrednost obrokov za največ 5% letno. Vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil do izteka obdobja vplačevanja bodo sorazmerno nižji, tako da skupni vstopni stroški od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo presegli višine vstopnih stroškov za enkratna vplačila. V primeru, da vlagatelj želi povečati zneske periodičnih vplačil nad 5 % oziroma večkrat na leto, lahko pristopi k dodatnemu (novemu) rednemu varčevanju.

Najmanjši možni znesek:

  • mesečnega vplačila je 20 EUR,
  • četrtletnega vplačila 60 EUR in
  • letnega vplačila 250 EUR.

Vstopni stroški: 9 % vrednosti vplačil, opravljenih v prvem letu (12 mesecev), v nadaljnjih letih je vlagatelj oproščen plačevanja vstopnih stroškov, dokler redno vplačuje zneske.

V primeru, da vlagatelj preneha z rednim letnim vlaganjem vnaprej določenega zneska, izgubi pravico neplačevanja vstopnih stroškov iz naslova sklenjenega rednega varčevanja. Če vlagatelj s plačilom v sklad po varčevalnem načrtu kasni več kot 6 mesecev, se prav tako šteje, da je prekinil z rednim varčevanjem. Če vlagatelj vplača večji znesek, kot izhaja iz varčevalne sheme, bo za presežno vplačilo družba za upravljanje obračunala vstopne stroške, predpisane za enkratna vplačila. Če vlagatelj vplača nižji znesek, kot izhaja iz varčevalne sheme, se vstopna provizija obračuna od višine obroka, ki bi moral biti vplačan.

Primer vplačevanja z varčevalnim načrtom

Več informacij: