Finančni podatki

Kjučni podatki iz letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2018

Poslovni prihodki družbe Primorski skladi so bili realizirani v višini 960,3 tisoč EUR, v primerjavi z letom 2017 so bili višji za 8,1 % in nižji od planiranih za 1,6 %. Poslovni izid iz poslovanja v višini 181,7 tisoč EUR je višji od prehodnega leta za 4,4 % in manjši od planiranega za 29,9 %. Poslovni odhodki so v letu 2018 znašali 778,6 tisoč EUR in so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 9 % in višji od planiranih za 9,2 %. Stroški dela so ostali na isti ravni, stroški blaga, materiala in storitev pa so bili za 36,8 % višji kot v letu 2017. Finančni prihodki so presegli finančne odhodke in so pozitivno vplivali na poslovni izid obračunskega obdobja. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil realiziran v višini 178,3 tisoč EUR in je bil v primerjavi z letom 2017 višji za 16 % in nižji od planiranega za cca. 25 %.

Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo pretežni del sredstev družbe, so se zmanjšale za 8 % in znašajo 3.220,5 tisoč EUR. Kapital družbe, ki predstavlja večino obveznosti do virov sredstev, se je zmanjšal za 6 % in znaša 3.363,1 tisoč EUR. Bilančna vsota se je zmanjšala za 2,6 % in znaša 3.750,4 tisoč EUR. Zmanjšale so se odložene obveznosti za davek, ki v bilančni vsoti predstavljajo 3,4 %, zaradi prevzema vzajemnih skladov se je družba zadolžila, tako da znaša stanje kratkoročnih finančnih obveznosti ob koncu leta 49,4 tisoč EUR. Na podlagi sklepa je družba edinemu družbeniku izplačala del bilančnega dobička v višini 190,1 tisoč EUR.

V skladu z veljavno zakonodajo družba razpolaga z ustrezno višino kapitala glede na storitve, ki jih upravlja in premoženje v upravljanju ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev.

Poročila o poslovanju družbe

Letno poročilo - 2018 (2.406 KB)

Letno poročilo - 2017 (2.115 KB)

Letno poročilo - 2016 (1.617 KB)

Letno poročilo - 2015 (1.097 KB)

Letno poročilo - 2014 (1.164 KB)

Letno poročilo - 2013 (988 KB)

Letno poročilo - 2012 (1.432 KB)

Letno poročilo - 2011 (669 KB)

Letno poročilo - 2010 (606 KB)

Letno poročilo - 2009 (526 KB)

Letno poročilo - 2008 (1.916 KB)

Letno poročilo - 2007 (3.664 KB)

Letno poročilo - 2006 (297 KB)