Finančni podatki

Kjučni podatki iz letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2017

Družba Primorski skladi je v letu 2017 realizirala poslovne prihodke v višini 888,6 tisoč EUR, ki so bili v primerjavi z letom 2016 višji za 6,1 %. Poslovni izid iz poslovanja v višini 174,1 tisoč EUR je predstavljal 154,1 % poslovnega izida iz poslovanja za leto 2016. Poslovni odhodki so v letu 2017 znašali 714,5 tisoč EUR in so bili v primerjavi z letom 2016 nižji za 1,4 %. Finančni prihodki so presegli finančne odhodke in so pozitivno vplivali na poslovni izid obračunskega obdobja. Finančni prihodki so bili realizirani v višini 14,1 tisoč EUR in so bili za 73,5% nižji kot v letu 2016. Finančni odhodki so bili realizirani v višini 1,5 tisoč EUR, v primerjavi z letom 2016 so bili nižji za 86,4 %. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil realiziran v višini 153,7 tisoč EUR in je bil v primerjavi z letom 2016 višji za 16,9 %. 

Finančne naložbe družbe so se v primerjavi s predhodnim letom povečale. Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo pretežni del sredstev družbe, so se povečale iz 3.087,0 tisoč EUR v letu 2016 na 3.502,6 tisoč EUR oziroma za 13,5 % ob koncu leta 2017. Kapital družbe, ki predstavlja večino obveznosti do virov sredstev, se je povečal za 3,9 %, iz 3.444,1 tisoč EUR na začetku leta na 3.579,3 tisoč EUR na koncu leta. Bilančna vsota se je povečala za 4,9 %, iz 3.670,8  tisoč EUR na 3.850,5 tisoč EUR. V skladu z veljavno zakonodajo družba razpolaga z ustrezno višino kapitala glede na storitve, ki jih upravlja in premoženje v upravljanju ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev.

 

Poročila o poslovanju družbe

Letno poročilo - 2017 (2.115 KB)

Letno poročilo - 2016 (1.617 KB)

Letno poročilo - 2015 (1.097 KB)

Letno poročilo - 2014 (1.164 KB)

Letno poročilo - 2013 (988 KB)

Letno poročilo - 2012 (1.432 KB)

Letno poročilo - 2011 (669 KB)

Letno poročilo - 2010 (606 KB)

Letno poročilo - 2009 (526 KB)

Letno poročilo - 2008 (1.916 KB)

Letno poročilo - 2007 (3.664 KB)

Letno poročilo - 2006 (297 KB)