Kako pristopiti?

Vsak vlagatelj se pred prvim vplačilom v podsklad krovnega sklada oziroma vzajemni sklad seznani z vsebino prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada oziroma vzajemnega sklada ter izpolni pristopno izjavo in ostale obrazce kot jih narekujejo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o davčnem postopku.

K varčevanju v posamezni podsklad krovnega sklada ali vzajemni sklad pristopite tako, da se osebno oglasite na vpisnih mestih, ki po pooblastilu Primorskih skladov sprejemajo pristopne izjave. Na vpisnem mestu bodo opravili zakonsko predpisano identifikacijo ter izpolnili vašo pristopno izjavo. Ob pristopu v podsklad se lahko odločite za občasna nakazila ali za redna mesečna nakazila:

Ob podpisu pristopne izjave potrebujete naslednje dokumente:

Fizične osebe

  • Veljaven osebni dokument,
  • Davčno številko,
  • Številko transakcijskega računa.

Pravne osebe

  • Izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
  • Identifikacijsko številko pravne osebe,
  • Matično številko pravne osebe,
  • Številko transakcijskega računa pravne osebe,
  • Osebni dokument zakonitega zastopnika,
  • Davčno številko zakonitega zastopnika.

Obrazci >>