Podsklad FT Quant

mešani fleksibilni globalni sklad

FT QUANT je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev. Podsklad je primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Stopnja tveganja

srednja

Priporočljiva
doba varčevanja

3 let +

Vrsta sklada

mešani fleksibilni globalni sklad

Vrednost enot premoženja na dan 21.10.2021

VEP Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
FT Quant 128,22 EUR -0,26 17,86 10,19 14,30

Podatki na dan: 21.10.2021

Pregled vrednosti enot premoženja

Primerjava skladov

Podatki in značilnosti podsklada FT Quant

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev podsklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja premoženja podsklada

Neupoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Družba za upravljanje pri sprejemanju investicijskih odločitev za ta podsklad ne presoja tveganj glede trajnostnosti in ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, ker ocenjuje, da trenutno ni na voljo dovolj javno dostopnih, standardiziranih podatkov za kakovostno presojo takih vplivov v skladu z merili Evropske unije za okoljsko trajnostne dejavnosti.
Presojo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti in presojo tveganj glede trajnostnosti bo družba za upravljanje morda v prihodnje vključila v svoje investicijske odločitve za ta podsklad.

Izjava v skladu 7. členom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088:
»V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.«

Osnovni podatki

Vrsta sklada: mešani fleksibilni globalni sklad 

Vstopni stroški: največ 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: 0,00 %

Najnižji znesek prvega vplačila v vzajemni sklad: 100,00 EUR
Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Vzajemni sklad se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganja in donosa, ki pomeni srednjo nihajnost vrednosti enote premoženja.

 

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0031401589
Ticker kupona: NUMFT
Bloomberg ticker: FTQUANT:SV

Začetek poslovanja podsklada: 23.5.2014

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka:  5822629008 

Transakcijski račun: SI56 1010 0005 7468 615, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 2,00 %

Celotni stroški poslovanja: 2,48 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Prehod med podskladi

Prehod med podskladi krovnega sklada: 
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Ostali skladi

PSP Pika

Podsklad PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

Podsklad PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

Podsklad PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov in je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

Podsklad PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Vzajemni sklad LILLYWHITE 7 ROCK je mešani fleksibilni globalni sklad in je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje ter svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti