FT Quant

mešani fleksibilni globalni sklad

FT QUANT je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Stopnja tveganja

srednja

Priporočljiva
doba varčevanja

3 let +

Vrsta sklada

mešani fleksibilni globalni sklad

Vrednost enot premoženja na dan 15.11.2018

VEP Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
FT Quant 116,49 EUR -0,14 1,07 15,89 0,00

Pregled vrednosti enot premoženja

Podatki in značilnosti vzajemnega sklada FT Quant

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Vzajemni sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih. Naložbe vzajemnega sklada ne bodo geografsko in panožno omejene.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja premoženja vzajemnega sklada

Osnovni podatki

Vrsta sklada: mešani fleksibilni globalni sklad 

Vstopni stroški: največ 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: 0,00 %

Najnižji znesek prvega vplačila v vzajemni sklad: 100,00 EUR
Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Vzajemni sklad se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganja in donosa, ki pomeni srednjo nihajnost vrednosti enote premoženja.

 

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0031401589
Ticker kupona: NUMFT
Bloomberg ticker: FTQUANT:SV

Začetek poslovanja podsklada: 23.5.2014

Skrbniška banka: Abanka d.d.

Matična številka:  5822629008 

Transakcijski račun: SI56 0510 0801 3845 869, odprt pri Abanki d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 2,00 %

Celotni stroški poslovanja: 2,61 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Ostali skladi

PSP Pika

PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

Diversified Growth Fund

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki bo na konzervativen in discipliniran način vlagal v globalne trge v razvoju in razvite trge ter dajal prednost zmanjševanju tveganja z ustrezno razpršenostjo naložb.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti