Lillywhite 7 Rock

mešani fleksibilni globalni sklad

LILLYWHITE 7 ROCK je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Stopnja tveganja

višja

Priporočljiva
doba varčevanja

3 let +

Vrsta sklada

mešani fleksibilni globalni sklad

Vrednost enot premoženja na dan 24.01.2022

VEP Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
Lillywhite 7 Rock 108,86 GBP -1,18 -5,00 27,24 0,00

Podatki na dan: 24.01.2022

Pregled vrednosti enot premoženja

Podatki in značilnosti vzajemnega sklada LILLYWHITE 7 ROCK

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Vzajemni sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja premoženja vzajemnega sklada.

Neupoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Družba za upravljanje pri sprejemanju investicijskih odločitev za ta sklad ne presoja tveganj glede trajnostnosti in ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, ker ocenjuje, da trenutno ni na voljo dovolj javno dostopnih, standardiziranih podatkov za kakovostno presojo takih vplivov v skladu z merili Evropske unije za okoljsko trajnostne dejavnosti.
Presojo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti in presojo tveganj glede trajnostnosti bo družba za upravljanje morda v prihodnje vključila v svoje investicijske odločitve za ta sklad.

Izjava v skladu 7. členom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088:
»V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.«

Osnovni podatki

Vrsta sklada: mešani fleksibilni globalni sklad 

Vstopni stroški: največ 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: 0,00 %

Najnižji znesek prvega vplačila v vzajemni sklad: 100,00 GBP

Nakupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Vzajemni sklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganja in donosa, ki pomeni višjo nihajnost vrednosti enote premoženja.

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0031401696
Ticker kupona: NUMLI
Bloomberg ticker: 7ROCKMA:SV

Začetek poslovanja podsklada: 7.7.2017

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629007

Transakcijski račun: SI56 1010 0005 7765 241, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 1,50 %

Celotni stroški poslovanja: 3,18 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Ostali skladi

PSP Pika

Podsklad PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

Podsklad PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

Podsklad PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov in je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

Podsklad PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

FT Quant

Podsklad FT QUANT je mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti