Podsklad PSP Modra linija

delniški sklad razvitih trgov

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je nastala s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper, na podlagi 192/2. člena ZISDU, in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP MODRA LINIJA so naložena predvsem v domače in tuje tržne delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. 

Stopnja tveganja

višja

Priporočljiva
doba varčevanja

5 let +

Vrsta sklada

delniški globalni sklad razvitih trgov

Vrednost enot premoženja na dan 24.01.2022

VEP Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
PSP Modra linija 2,23 EUR -1,97 15,04 26,61 29,85

Podatki na dan: 24.01.2022

Pregled vrednosti enot premoženja

Primerjava skladov

Podatki in značilnosti podsklada PSP Modra linija

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Podsklad nalaga sredstva, skladno z naložbeno politiko, v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, delnice in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. V delnice ali v delnice in v enote delniških ciljnih skladov podsklad nalaga najmanj 85 % sredstev, pri čemer ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Neupoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Družba za upravljanje pri sprejemanju investicijskih odločitev za ta podsklad ne presoja tveganj glede trajnostnosti in ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, ker ocenjuje, da trenutno ni na voljo dovolj javno dostopnih, standardiziranih podatkov za kakovostno presojo takih vplivov v skladu z merili Evropske unije za okoljsko trajnostne dejavnosti.
Presojo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti in presojo tveganj glede trajnostnosti bo družba za upravljanje morda v prihodnje vključila v svoje investicijske odločitve za ta podsklad.

Izjava v skladu 7. členom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088:
»V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.«

Osnovni podatki

Vrsta sklada: delniški globalni sklad razvitih trgov

Vstopni stroški: največ 2,30 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: največ 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona, nad 5 let neprekinjenega imetništva v krovnem skladu: 0 %.

Najnižji znesek vplačila v podsklad: Vrednost ene enote premoženja, povečana za vstopne stroške.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Podsklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganja in donosa, pri čemer obstaja možnost višje nihajnosti vrednosti enote premoženja.

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0021401250
Ticker kupona: PSKML
Bloomberg ticker PSMOLIN:SV

Začetek poslovanja podsklada: 21.12.2005

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629003

Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5372 888, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 2,25 %

Celotni stroški poslovanja: 2,42 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Prehod med podskladi

Prehod med podskladi krovnega sklada:
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Ostali skladi

PSP Pika

Podsklad PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

Podsklad PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

Podsklad PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

FT Quant

Podsklad FT QUANT je mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Vzajemni sklad LILLYWHITE 7 ROCK je mešani fleksibilni globalni sklad in je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje ter svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti