Podsklad PSP Pika

mešani sklad razvitih trgov

PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 3 let. Zbrana sredstva podsklada PSP PIKA so naložena predvsem v obveznice, le manjši del v delnice. 

Stopnja tveganja

nižja

Priporočljiva
doba varčevanja

3 leta +

Vrsta sklada

večji del: obveznice
manjši del: delnice

Vrednost enot premoženja na dan 15.11.2018

VEP Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
PSP Pika 25,44 EUR 0,09 -0,24 1,95 10,95

Pregled vrednosti enot premoženja

Primerjava skladov

Podatki in značilnosti podsklada PSP PIKA

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Podsklad sredstva nalaga v lastniške vrednostne papirje, vendar manj kot 35 %, v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, v delnice in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. Izpostavljenost do držav razvitih trgov je najmanj 80 %, brez osredotočenja na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala iz obresti, dividend in iz kapitalskih dobičkov, ob nižjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Osnovni podatki

Vrsta sklada: mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov

Vstopni stroški: največ 2,30 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: največ 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona; nad 5 let neprekinjenega imetništva v krovnem skladu: 0 %.

Najnižji znesek vplačila v podsklad: Vrednost ene enote premoženja, povečana za vstopne stroške.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Podsklad se uvršča v 3. kategorijo lestvice tveganja (sredstva sklada so naložena pretežno v obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente).

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:     
ISIN koda: SI0021401235
Ticker kupona: PSKPI
Bloomberg ticker PSPIKAA:SV

Začetek poslovanja podsklada: 2.2.1994

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629001

Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5504 032, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 1,30 %

Celotni stroški poslovanja: 1,56 % (Arhiv)   

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:    

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Prehod med podskladi

Prehod med podskladi krovnega sklada:    
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Ostali skladi

PSP Živa

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

Diversified Growth Fund

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki bo na konzervativen in discipliniran način vlagal v globalne trge v razvoju in razvite trge ter dajal prednost zmanjševanju tveganja z ustrezno razpršenostjo naložb.

Podrobnosti

FT Quant

Mešani fleksibilni globalni sklad, je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti