Splošni pogoji

Naložbeni paketi skladov – splošni pogoji

Naložbeni paketi omogočajo vlagateljem istočasno varčevanje v več podskladih Krovnega sklada PSP le z enim vplačilom na transakcijski račun paketa preko direktnih obremenitev SEPA. Vlagatelj se lahko z družbo za upravljanje dogovori tudi za drugačne načine vplačila: pooblastilo delodajalcu (odtegljaji od plač), posamezna vplačila preko UPN nalogov. Družba za upravljanje je glede na različne profile, želje in cilje vlagateljev pripravila štiri naložbene pakete z optimalnimi razmerji skladov:

Varna starost za srednjo generacijo (priporočljiva doba varčevanja 5 let)

 1. PSP Pika 50%
 2. PSP Optima 30%
 3. PSP Živa 20%

Varna starost za mlajšo generacijo (priporočljiva doba varčevanja je 10 let)

 1. PSP Optima 50%
 2. PSP Živa 30%
 3. PSP Modra linija 20%

Uresničene želje (priporočljiva doba varčevanja je 5 let)

 1. PSP Modra linija 50%
 2. PSP Živa 30%
 3. PSP Pika 20%

Prihodnost otrok (priporočljiva doba varčevanja je 10 let)

 1. PSP Živa 50%
 2. PSP Modra linija 30%
 3. PSP Optima 20%

Vlagatelj s sklenitvijo paketa skladov mesečno vplačuje na posebni račun posameznega paketa (denarni račun Krovnega sklada PSP) preko direktne obremenitve SEPA najmanj 30 EUR. Vsakokratno vplačilo se razdeli glede na utež posameznega podsklada v izbranem paketu skladov. Najvišji možni znesek mesečnega vplačila preko direktne obremenitve SEPA je omejen na 400 EUR.

Za varčevanje v naložbenih paketih vlagatelj izpolni pristopno izjavo in obrazec, ki vsebuje pooblastilo vlagatelja za prenakazilo vplačanih sredstev z denarnega računa paketa skladov v izbrane podsklade. Naložbene pakete je mogoče skleniti na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper ali preko spletne aplikacije E-naročilo na spletni strani www.primorski-skladi.si s kasnejšo napotitvijo na vpisno mesto zaradi identifikacije vlagatelja.

Vplačila v naložbene pakete preko direktnih obremenitev SEPA so brez vstopnih stroškov ne glede na to, ali vlagatelj vmes prekine z varčevanjem ali izplača oziroma prenese sredstva. Ugodnosti paketov so deležna še vplačila s pooblastilom delodajalcu, medtem ko se vsi ostali načini vplačila štejejo kot enkratna vplačila, za katera se obračunajo vstopni stroški, razen če se vlagatelj z družbo ne dogovori drugače.

Vlagatelj izvede vplačilo na posebni denarni račun naložbenega paketa (denarni račun krovnega sklada). Če bo vlagateljevo vplačilo prispelo na transakcijski račun posameznega naložbenega paketa do vključno 14:00 ure obračunskega dneva T, se bodo njegova sredstva prerazporedila na transakcijske račune podskladov posameznega naložbenega paketa v istem obračunskem dnevu. Vlagateljeva sredstva, ki bodo prispela na transakcijski račun posameznega naložbenega paketa po 14:00 uri obračunskega dneva T, se bodo prerazporedila na transakcijske račune podskladov posameznega naložbenega paketa naslednji delovni dan T+1. Vplačila, prerazporejena v podsklade z računa naložbenih paketov, se obravnavajo glede na čas prispetja na transakcijski račun podsklada po siceršnjih pravilih za vplačila.

Izstopni stroški v višini 1% se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila v naložbeni paket, natančneje od prispetja prvega vplačila na transakcijski račun posameznega podsklada z računa paketa. Po tem obdobju lahko vlagatelj sredstva iz naložbenega paketa izplača brez izstopnih stroškov.

Vlagatelj lahko s prehodi med podskladi zasleduje ciljno strukturo naložbenega paketa. V ta namen je omogočen prenos sredstev med podskladi brez stroškov ob pogoju do treh prehodov letno, sicer znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Prehodi so možni tudi med naložbenimi paketi ob enakih pogojih kot veljajo za podsklade.

Koper, april 2018                                                                  

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
Dušan Jereb, predsednik uprave       
Lučo Benčić, član uprave