Redno letno varčevanje

Vlagatelj se lahko odloči za večletno periodično vplačevanje enakih zneskov (mesečno, trimesečno, letno) v podskladih PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov ali PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov. Obroki se za celotno varčevalno dobo vplačujejo v enakih zneskih.

Po preteku prvega varčevalnega leta lahko stranka za vsako nadaljnje leto poveča vrednost obrokov za največ 5 % letno. Vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil do izteka obdobja vplačevanja bodo sorazmerno nižji, tako da skupni vstopni stroški od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo presegli višine vstopnih stroškov za enkratna vplačila. V primeru, da vlagatelj želi povečati zneske periodičnih vplačil nad 5 % oziroma večkrat na leto, lahko pristopi k dodatnemu (novemu) rednemu varčevanju.

Najmanjši možni znesek:

  • mesečnega vplačila je 20 EUR,
  • četrtletnega vplačila 60 EUR in
  • letnega vplačila 250 EUR.

Vstopni stroški: 9 % vrednosti vplačil, opravljenih v prvem letu (12 mesecev), v nadaljnjih letih je vlagatelj oproščen plačevanja vstopnih stroškov, dokler redno vplačuje zneske.

V primeru, da vlagatelj preneha z rednim letnim vlaganjem vnaprej določenega zneska, izgubi pravico neplačevanja vstopnih stroškov iz naslova sklenjenega rednega varčevanja. Če vlagatelj s plačilom v sklad po varčevalnem načrtu kasni več kot 6 mesecev, se prav tako šteje, da je prekinil z rednim varčevanjem. Če vlagatelj vplača večji znesek, kot izhaja iz varčevalne sheme, bo za presežno vplačilo družba za upravljanje obračunala vstopne stroške, predpisane za enkratna vplačila. Če vlagatelj vplača nižji znesek, kot izhaja iz varčevalne sheme, se vstopna provizija obračuna od višine obroka, ki bi moral biti vplačan.

Več informacij: