JAVNE OBJAVE

2023

30.10.2023
Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov
Uprava družbe je sprejela sklep, da se v času trajanja akcije brez vstopnih stroškov od dne 1.11.2023 do vključno dne 30.11.2023 pri enkratnih vplačilih v podsklade krovnega sklada vstopni stroški ne bodo zaračunavali.
25.09.2023
Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/30438 z dne 14.9.2023 v sodni register vpisalo spremembe v nadzornem svetu.
04.09.2023
Obvestilo o popravku izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja
Družba objavlja popravek vrednosti izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja na vzajemnem skladu PSP OPTIMA na dan 31.8.2023.
31.08.2023
Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu
Družba je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta.
23.08.2023
Javna objava polletnih poročil 2023
Družba objavlja polletno poročilo krovnega sklada in vzajemnega sklada.
10.08.2023
Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/25886 z dne 28.7.2023 v sodni register vpisalo spremembe članov nadzornega sveta.
19.07.2023
Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg 2023/21093 z dne 10.7.2023 v sodni register vpisalo spremembo družbenika Primorskih skladov, d.o.o., Koper.
19.07.2023
Javna objava posodobljenih dokumentov skladov
Objavljeni so posodobljeni dokumenti s ključnimi informacijami (KID).
03.07.2023
Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu
Družbenik družbe je z dnem 7.6.2023 imenoval nove člane nadzornega sveta s štiri letnim mandatom.
06.06.2023
Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi
Dne 6.6.2023 se je zaključil postopek prenosa lastništva družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper.
02.06.2023
Obvestilo o spremembah v nadzornem svetu
Družba Primorski skladi, d.o.o., Koper, je dne 1.6.2023 prejela odstopne izjave članov nadzornega sveta.
24.04.2023
Javna objava letnih poročil in posodobljenih dokumentov skladov (KID)
Družba objavlja revidirana letna poročila za leto 2022 in posodobljene dokumente skladov (KID).
21.04.2023
Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2022
Skladno s 317.b členom Zakona o gospodarskih družbah in Politiko sodelovanja, družba objavlja Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2022.
14.03.2023
Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov
Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, je dne 27.2.2023 sprejela sklep, da se v času trajanja akcije brez vstopnih stroškov od dne 15.3. 2023 do vključno dne 30.4.2023 pri enkratnih vplačilih v podsklade PSP PIKA, PSP ...
20.02.2023
Javna objava posodobljenih dokumentov skladov
Opravljena je bila letna posodobitev prospekta krovnega sklada in prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.
03.01.2023
Javna objava posodobljenih dokumentov skladov
Spremembe in dopolnitve v prospektih so predvsem v zvezi z novimi zahtevami ZISDU-3 in njegovimi podzakonskimi akti. Dokument s ključnimi informacijami nadomešča dosedanji Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID). 
Arhiv: