JAVNE OBJAVE

19.04.2022

Informacija o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada PSP

Mesto objave:  https://www.primorski-skladi.si/


Datum objave: 19.4.2022


Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Na podlagi 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. list RS, št. 100/15 s spremembami in dopolnitvami)družbaPRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja

 

INFORMACIJO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA PSP 

Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja krovni sklad:
PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper

 

Ime krovnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo:
Krovni sklad PSP s podskladi:
I.    PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa
II.   PSP ŽIVA –  delniški sklad
III.  PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
IV.   PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov
V.    FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad

 

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja: 19.4.2022 

Obrazložitev razloga za spremembo pravil upravljanja:
Zaradi vedno večje digitalizacije finančne industrije je družba za upravljanje uredila možnost pristopa k pravilom upravljanja z uporabo sredstev elektronske identifikacije ter možnost elektronskega digitalnega poslovanja vlagateljev z družbo za upravljanje, ki sledi izvedbi pregleda stranke.

 

Družba za upravljanje želi z zavrnitvijo vplačila oziroma omejitvijo pristopa ali druge transakcije vlagateljem preprečiti tveganje, ki bi lahko nastalo zaradi aktivnosti posameznih ljudi in zaradi katerih bi lahko bila povzročena škoda preostalim vlagateljem ali bi sklenitev razmerja s takimi ljudmi za družbo za upravljanje pomenilo nesorazmerne stroške. 

Družba za upravljanje vodi evidenco strank, ki nimajo sredstev v skladih, vendar imajo sklenjene pristopne izjave. Ker za te stranke za družbo za upravljanje veljajo določene obveznosti spremljave in posodabljanja podatkov, je družba za upravljanje uredila možnost prekinitve pristopne izjave. 

 

Ključne spremembe pravil upravljanja:
Pravila upravljanja so bila v delu, ki se nanaša na vse podsklade, dopolnjena:
- z možnostjo pristopa k pravilom upravljanja z uporabo sredstev elektronske identifikacije ter z možnostjo elektronskega digitalnega poslovanja vlagateljev z družbo za upravljanje po izvedenem pregledu stranke;
- s pravico družbe za upravljanje do prekinitve veljavnosti pristopnih izjav, do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije vlagateljem v določenih omejenih primerih.

 

Opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe stroškov in tveganj za imetnika investicijskega kupona:
Navedene spremembe pravil upravljanja ne bodo imele posledic za imetnike investicijskih kuponov z vidika ocene spremembe stroškov in tveganj.

 

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja:
Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z iztekom osmih delovnih dni od objave informacije o spremembi pravil upravljanja, to je dne 3.5.2022. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila upravljanja.

 

Dostopnost spremenjenih pravil upravljanja:
Besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja sta dostopna na spletni strani družbe za upravljanje www.primorski-skladi.si. Besedili bosta imetniku investicijskega kupona na njegovo zahtevo brezplačno posredovani tudi v tiskani obliki.

 

Koper, 19.4.2022                                                                  

Primorski skladi, d.o.o., Koper   
Uprava družbe